249375881_1510136956031600_1769873720396696878_n

ヤマセミ,オオタケカメラ,會津秘密基地