250222922_938829920042682_1000270489144155053_n

ヤマセミ,オオタケカメラ,會津秘密基地