252705983_4454693797981024_5549047820716824846_n

ヤマセミ,オオタケカメラ,會津秘密基地